หน้าแรก
ย > ติดต่อเรา
ติดต่อถึง *
เรื่อง *
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์ *
โทรศัพท์
รายละเอียด *
ย  ย 
*
ย  ย 
ย 
ย  ย 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17,18,20,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์. 0-2273-8850
เว็บไซต์. http://www.sme.go.th
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยร่วมหลัก)
ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4320-2697
E-mail : scpark@kku.ac.th , info@smeasean.com