หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > ความเสี่ยง

ลดความเสี่ยงด้วยแผนการบริหารจัดการ

การส่งออกนั้นมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจอื่นๆ มีเทคนิคมากมายในการปกป้องบริษัทของคุณจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใการส่งออก การพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างง่ายๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

อะไรคือความเสี่ยงจากการส่งออก?

การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงที่พบภายในประเทศ ความเสี่ยงของธุรกิจระหว่างประเทศนั้น รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางการเมือง (ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ซื้อไม่สามารถโอนเงินตราต่างประเทศ) ความเสี่ยงจากการขนส่ง (สูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า) ความล่าช้าในพิธีการศุลกากร การกักกัน ประเด็นทางกฎหมายท้องถิ่น และกฎระเบียบมาตรฐาน โดยทั่วไป เราสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ได้

ความเสี่ยงด้านการส่งออกจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การส่งออกไปนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ หรือฮ่องกงด้วยวิธีตราสารเครดิต (Letter of credit: L/C) หรือรูปแบบอื่นที่ปลอดภัยจะมีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่การชำระเงินด้วยการเปิดบัญชี หรือ open account (ไม่มีประกันการชำระเงิน) ในสหรัฐอเมริกาจะมีความเสี่ยงสูง และคุณมีสิทธิจำกัดในการเรียกร้องหนี้สินคืน

รายการด้านล่างนี้เป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะไม่พบในตลาดในประเทศ:

 • ความเสี่ยงทางการเมือง: บางประเทศอาจประสบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลถึงการผิดสัญญาในการชำระเงิน การห้ามการโอนแลกเปลี่ยน การโอนเป็นของรัฐหรือการยึดทรัพย์ จลาจลกลางเมืองก็อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ความเสี่ยงทางกฎหมาย: ความแตกต่างในตัวกฎหมาย (จากรูปแบบของประเทศไทย) สามารถพบได้ในต่างประเทศ ความแตกต่างนี้อาจมีผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการนำเข้า ภาษี วิธีปฏิบัติในการจ้างงาน การจัดการเงินตรา สิทธิเหนือทรัพย์ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการบริษัทผู้แทน/สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย จึงจำเป็นต้องขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • การติดสินบนและการทุจริต: การติดสินบนและการทุจริตเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างแท้จริงในทุกประเทศ แต่อาจจะมีอยู่ในระดับที่แตกต่างกันในบางประเทศ
 • ความเสี่ยงทางเครดิต/การเงิน: ในการปกป้องตัวคุณจากการผิดสัญญาชำระเงิน สิ่งสำคัญคือการใช้วิธีการชำระเงินที่ให้ความปลอดภัย เช่น ตราสารเครดิตที่ยกเลิกไม่ได้ (irrevocable L/C) ธนาคารของคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการชำระเงินและข้อดีของทางเลือกเหล่านั้น รวมถึงคำแนะนำในการปกป้องตัวคุณจากการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เงินตรา เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศได้อย่างไร
 • การกักกัน: ต่างประเทศมีข้อกำหนดการกักกันที่เข้มงวด และจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น

เราจะจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร?

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุถึงโอกาสเสี่ยงและองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยง รวมถึงพูดคุยกับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ การประกันภัยเครดิตและการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีกล่าวถึงในหัวข้อ โ€œการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินโ€

แผนจัดการความเสี่ยงคืออะไร?

คำจำกัดความที่ดีของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงคือ โ€œความเสี่ยงคือสิ่งใดก็ได้ที่คุกคามหรือจำกัดความสามารถของโครงการในการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือการผลิตงานส่งมอบ การจัดการความเสี่ยงเป็นขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบถึงผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นได้ และสร้างกระบวนการที่จะหลีกเลี่ยง ลดหรือจัดการกับผลกระทบของมันโ€ กระบวนการจัดการความเสี่ยงมีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่

 • สร้างบริบท
 • ระบุความเสี่ยง
 • ประเมินความน่าจะเป็นและผลที่เป็นไปได้ของความเสี่ยง
 • พัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้
 • ควบคุมติดตามและทบทวนผลลัพธ์
 • สื่อสารและปรึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สร้างแมทริกซ์จัดการความเสี่ยง

เริ่มต้นแผนจัดการความเสี่ยงของคุณด้วยการสร้างแมทริกซ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อระบุความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลที่จะตามมา หากความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้น

การสร้างแมทริกซ์จะช่วยจัดลำดับความสำคัญของประเด็นเสี่ยงต่างๆ ช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นเสี่ยงที่สำคัญและลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤต ยกตัวอย่างเช่น หากธุรกิจส่งออกทั้งหมดของคุณดำเนินการกับลูกค้าเพียงรายเดียวในมาเลเซีย เมื่อบริษัทนั้นล้มละลาย คุณอาจประสบความความหายนะได้ แต่หากบริษัทมีความเป็นไปได้ในการล้มละลายต่ำ ลำดับความเสี่ยงของเหตุการณ์นั้นจะขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลาง แต่กระนั้นก็ยังต้องมีการตรวจสอบติดตามอยู่เสมอ

แผนจัดการความเสี่ยงยังช่วยขยายข้อมูลด้านความเสี่ยงสำหรับตลาดในประเทศด้วย สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ควรจัดทำผลวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจนและง่าย และให้ทุกคนในบริษัทเห็นถึงความสำคัญ

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด