หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > ช่วยเหลือทางการเงิน

การดำเนินกลยุทธ์การส่งออกต้องใช้เงิน

การพัฒนาตลาดต้องใช้เวลาและต้องมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างระมัดระวัง คุณสามารถขอความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงคำแนะนำได้จากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

ลำดับในการดำเนินการมีดังนี้:

ย 

  • นำแผนของคุณไปปรึกษากับฝ่ายต่างประเทศของธนาคาร เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการจัดหาเงินทุนเพื่อหาลู่ทางการส่งออกและเข้าสู่ตลาด
  • ทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศแบบต่างๆ และข้อกำหนดที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ
  • ปรึกษาเรื่องต้นทุนสำหรับการส่งออก รวมถึงประเด็นต้นทุนเพิ่ม กับฝ่ายบัญชีของคุณ
  • สอบถามต้นทุนขนส่ง ต้นทุนประกันภัย และต้นทุนหีบห่อบรรจุภัณฑ์จากผู้แทนออกของศุลกากรหรือผู้ขนส่งสินค้า
  • ศึกษาทางเลือกในการเสนอราคาแก่ผู้ซื้อสำหรับธุรกิจส่งออก วิธีการเสนอราคาโดยทั่วไปจะรวมถึง FOB (free on board) และ CIF (cost of goods plus insurance and freight)
  • หากเป็นไปได้ ขอรับการผ่อนปรนทางภาษีในโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ย 

คุณต้องการเงินทุนประเภทใดเพื่อใช้ในการส่งออก?

การพัฒนาธุรกิจส่งออกเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาด กำลังการผลิตใหม่ การเดินทางต่างประเทศ การปฏิบัติตามมาตรฐานต่างประเทศ และการเป็นเจ้าของปัจจัยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุน อย่างไรก็ดี ต้นทุนของการตลาดส่งออกสามารถลดลงได้โดยการใช้อินเตอร์เนท การโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ธนาคารสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยคุณตลอดกระบวนการพัฒนาตลาดส่งออกนี้ได้

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด