หน้าแรก
ย > ข้อมูลโครงการ > รู้จักโครงการ

ย 

ย ย ย  ย  ย ย  เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประตูสู่เส้นทาง R9 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของอาเซียนที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศ CLMV และจีน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายย  มหาวิทยาลัยนครพนม และสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ย ย ย ย ย ย  ย ย  และได้เล็งเห็นถึงโอกาสดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN SME Regional Gateway) เพื่อ เป็นกลไกในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เอสเอ็มอี โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ทำให้ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในประโยชน์ของการร่วมมือทางการค้า ส่งเสริมตลาดเชิงรุก เพิ่มมูลค่าการส่งออก สร้างภาพลักษณ์สินค้า สานต่อการเจรจาการค้า และสร้างการรวมกลุ่มของภาครัฐและเอกชนที่สามารถผลักดันให้เกิดการค้าการ ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน

ย ย ย ย ย ย ย  ย  รวมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาแนวคิดไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มพันธมิตรทางการค้าในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเอง และระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจของไทยกับต่างประเทศ

ย 
เอกสารเพิ่มเติม