หน้าแรก
ย > ข้อมูลโครงการ > กลุ่มเป้าหมาย

3 ประเภทธุรกิจ ดังนี้
  • ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ (Logistic)
  • ผู้ประกอบการออแกนิกส์ (Organic & Food Safety)
  • ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทั่วไป (General Products)
ย