หน้าแรก
ย > ข้อมูลโครงการ > วัตถุประสงค์

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ย ย ย ย  ย ย 1. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และเครือข่ายผู้ให้บริการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs คือ

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  - ASEAN SME Exporter Network
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  - ASEAN SME Service Provider
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  - ASEAN SME Logistics Platform

ย ย ย  ย ย ย 2. เพื่อจัดตั้ง ASEAN SME Service Centerย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล คำปรึกษา (SME Clinic) และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Center) ในการดำเนินธุรกิจแก่ SMEs โดยเฉพาะการออกสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมเป็นศูนย์ข้อมูลของ SMEs ต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศอาเซียนในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย โดยจะต้องเชื่อมโยง ASEAN SME Service Center นี้กับ Service Center ในประเทศอื่นๆในระยะต่อไป

ย ย ย  ย ย  3. เพื่อรวบรวม จัดหมวดหมู่และกำหนดรูปแบบข้อมูลการค้าการลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ได้
ย ย ย  ย ย  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้าน Logistics ให้พร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ย ย ย ย  ย  5. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของ SMEs ไทย

ย