หน้าแรก
ย > ข้อมูลโครงการ > ผลสัมฤทธิ์

ความคาดหวังของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ มีดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมออกสู่ตลาดต่างประเทศ
  • เกิดการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน
  • ทราบถึงปัญหาและความต้องการของภาคเอกชนในด้านลอจิสติกส์และผู้ส่งออก
  • เกิดหน่วยให้คำปรึกษาถาวรในการให้บริการ SMEs ที่ต้องการออกสู่ตลาดต่างประเทศ
  • เกิดศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการค้า การลงทุน และลอจิสติกส์อาเซียน
  • ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบริษัทธุรกิจในตลาดอาเซียน ได้รับทราบถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไทย ตลอดจนด้านความพร้อมของผู้ประกอบการย  ซึ่งเป็นการปูทางสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนต่อไป ย 
ย 
เอกสารเพิ่มเติม