หน้าแรก
ย > ข้อมูลโครงการ > กิจกรรมในโครงการ

รูปแบบกิจกรรม

  • โครงการจัดทำสมาชิกฐานข้อมูล ( ASEAN SME Exporter Directory )
  • โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด ( Collective Brand for ASEAN Market )
  • แสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ ( ASEAN +6 SME Roadshow)
  • อบรมและสัมมนาด้านการส่งออก ( ASEAN SME Service Portal )
  • เครือข่ายและการสัมมนาด้านโลจิสติกส์ ( ASEAN SME Logistic platform )
  • รับคำปรึกษาด้านการส่งออกและการค้าในประเทศอาเซียน ( ASEAN SME Service Desk )
  • แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการส่งเสริมการส่งออก
  • รับข้อมูลข่าวสารด้านการส่งออกและการเปิดตลาดอาเซียน

กิจกรรมแยกตามหมวดหมู่

1. โครงการ ASEAN SME Exporter Network
ย ย ย ย ย ย 1.1 โครงการ ASEAN SME Exporter Directory
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการส่งออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการจับคู่ธุรกิจ
ย ย ย ย ย ย 1.2 โครงการ Collective Brand for ASEAN Market
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  สร้างแบรนด์ให้กับสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นในสินค้า Organics โดย
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย  กิจกรรมรวมถึงการบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพ สร้างแบรนด์ และส่งเสริมด้านการตลาด
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  แก่ผู้ประกอบการในสาขานี้
ย ย ย ย ย ย ย 1.3 โครงการ ASEAN + 6 SME Roadshow
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  คัดเลือกผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ โดย
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย  มีรายละเอียด คือ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ->ย  เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศอาเซียน +6ย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย  ย  ย  ย  ย ย  ->ย  เกิดการจับคู่ธุรกิจ

2. โครงการ ASEAN SME Logistic Platform
ย ย ย ย ย ย ย 2.1 โครงการ E-Sarn SME Logistic Portal
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัดทำ SME Logistic Directoryย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัดทำเว็บไซต์ข้อมูลด้าน Logistic เพื่อให้บริการแก่ SMEs และช่วยเป็นสื่อกลางใน
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  การจับคู่ธุรกิจ โดยจะจัดทำ Focus Group ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูล
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ความต้องการด้าน Logistics
ย ย ย ย ย ย ย 2.2 โครงการ E-Sarn SME Logistic Outsource
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัด Focus Group เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในด้าน Logistics ที่ให้บริการ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจัดทำ solution ในการช่วยลดต้นทุนให้แก่ SMEs ใน
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ด้าน Logistics เพื่อใช้เป็น input ให้แก่ service provider ที่ให้บริการแก่ SMEs
ย ย ย ย ย ย ย 2.3 โครงการ Capacity Building for Logistic Sector: Moving forward to AEC
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  เตรียมพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง เพื่อรองรับการให้บริการในกรอบ AEC โดยแบ่งเป็น
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  การอบรมผู้ประกอบการในหลักสูตร Modern Custom Brokers เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ประสิทธิภาพการบริหารงานของ Brokers ของไทยเพื่อการเข้าสู่ AEC พร้อมทั้งการอบรม
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ผู้ประกอบการขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ในการเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านภายหลังการ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. โครงการ ASEAN SME Service Provider
ย ย ย ย ย ย ย ย 3.1 โครงการ ASEAN SME Service Desk
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัดทำข้อมูลการค้าการลงทุน ซึ่งรวมถึง กระบวนการในการทำการค้า อัตราภาษี และการ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  บริหารจัดการ โดยเน้นในด้านการออกสู่ตลาดอาเซียน เป็นต้น โดยจะต้องจัดทำ Focusย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Group ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลความต้องการด้านการค้าการลงทุน
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัดตั้ง Service Desk ถาวรในการให้บริการ SMEs ที่ต้องการออกสู่ตลาดต่างประเทศย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Center) ให้แก่ผู้
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ประกอบการในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ การตลาด บรรจุภัณฑ์ และการเงินย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  นอกจากนี้ ยังรวมถึงการฝึกอบรม ASEAN SME Mentor ประจำ Service Desk นั้นๆ
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลของทั้งสามเครือข่าย (ASEAN SME Service Center)คือย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  -> ASEAN SME Exporter Network
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  -> ASEAN SME Service Provider
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  -> ASEAN SME Logistic Platform
ย ย ย ย ย ย ย ย ย 3.2 โครงการ ASEAN SME Service Portal
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  การนำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1, 2 และ 3 มาจัดทำเป็นเว็บไซต์ย 
ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย ย ย  +ย  จัดทำคู่มือ SME Trade and Investmentย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัดอบรมให้ความรู้แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน Service Center ในภาคตะวันออก
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  เฉียงเหนือและภาคกลางในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และข้อมูลที่ได้จัดทำ เพื่อเป็น
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  การสร้างเครือข่ายService Providerย 
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  +ย  จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการออกสู่ตลาดอาเซียน

ย