หน้าแรก
ย > ข้อมูลโครงการ > คณะทำงานร่วม

รายนามคณะทำงานร่วมโครงการ ASEAN SME Regional Gateway ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การดูแลโครงการจาก สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  • สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นย  ( Science Park Khonkaen University)ย  เป็นหน่วยงานหลัก
  • ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ECBER )
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
  • มหาวิทยาลัยนครพนม
  • สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESBIA ) 1111
ย