หน้าแรก
ย > อุตสาหกรรม > เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ภาพรวมการค้า
โครงสร้างการส่งออก
การส่งออก
ภาพรวมการนำเข้า
ประเทศคู่แข่ง
ข้อมูลตลาด
อัตราภาษีนำเข้า
ภาคผนวก

กำหนดให้ อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามพิกัดทางศุลกากร HS 2007 ได้แก่ พิกัด 84 คือ สินค้าประเภทเครื่องจักร และส่วนประกอบ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พิกัด 85 คือ สินค้าประเภทเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ในปี 2553 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่าราว 74,661.89 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการส่งออกประมาณ 44,333.56 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าประมาณ 30,328.3 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอาเซียน มีมูลค่าราว 5,700.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.86 ของมูลค่าการส่งออกไปอาเซียนทั้งหมด

ย 
ย 
ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด