หน้าแรก
ย > อุตสาหกรรม > อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ภาพรวม
โครงสร้างส่งออก
การส่งออก
การนำเข้า
คู่แข่ง
ข้อมูลตลาด
SMEในอุตสาหกรรม
SMEเป้าหมาย
แหล่งอ้างอิง

ภาพรวมการค้าเครื่องไฟฟ้าไทยกับอาเซียน

ในปี 2553 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่าราว 74,661.89 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการส่งออกประมาณ 44,333.56 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าประมาณ 30,328.3 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการส่งออกเครื่องไฟฟ้าไปยังอาเซียน มีมูลค่าราว 3,374.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.61 ของมูลค่าการส่งออกไปอาเซียนทั้งหมด ในขณะที่การนำเข้าเครื่องไฟฟ้าจากอาเซียน มีมูลค่าราว 2,169.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.15 ของมูลค่าการนำเข้าจากอาเซียนทั้งหมด

ย 
ย 
ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด