หน้าแรก
ย > อุตสาหกรรม > ยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่ง
สภาวะโดยรวม
ความสำคัญ
สถานภาพ
สภาพโดยรวม SME
สภาพตลาด
การแข่งขัน
ปัญหา
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งของไทย จัดว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศเป็นอันดับที่สองรองจากสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องจากนโยบายการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนำเข้าในอดีต จนกระทั่งสามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้ และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตระดับโลก (Global production network, GPN) ของผู้ผลิตหลายค่าย อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐบาลได้มีการออกนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจนมาก ที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งตลอดช่วงของการพัฒนามานี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์เท่านั้นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ อย่างมากอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จำนวน 24 ราย และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เกือบ 2,000 ราย โดยประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพิงการนำเข้าวัตถุดิบสำคัญ เช่นเหล็กและชิ้นส่วนยานยนต์บางชนิด ทั้งนี้ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน สามารถแบ่งเป็น Tier ต่างๆตาม Supply chain ของอุตสาหกรรม โดย 1st Tier เป็น Direct Original Equipment Manufacturer Supplier ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ป้อนให้โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง ประกอบด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนในต่างประเทศและในประเทศ ส่วน 2nd, 3rd Tier หรือต่ำกว่า ประเภท Raw Materials เป็นกลุ่มที่จัดหาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต 1st Tier หรือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อจำหน่ายในตลาดอะไหล่ทดแทน REM (Replacement Equipment Manufacturer) หรือผู้ผลิตที่สนับสนุนด้านการผลิต (Equipment Supplier) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเป็นหลัก
แผนภาพที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์

จากแผนภาพที่ 1 โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีประมาณ 1,815 ราย แบ่งแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้ดังนี้

1.ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1st Tier ที่เป็น Direct OEM Supplier 709 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 287 ราย ซึ่งร้อยละ 40.50 จะเป็นผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น, ผู้ประกอบการร่วมระหว่างต่างชาติและคนไทย 68 ราย และผู้ประกอบการคนไทย 354 ราย โดยในจำนวน 709 รายนี้ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 386 ราย ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 201 ราย ที่เหลือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อการจำหน่ายทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
2.ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2nd Tier และ 3rd Tier ประเภท Raw Materials หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท REM (Replacement Equipment Manufacturer) มีผู้ผลิตมากกว่า 1,100 ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการคนไทย (SMEs)

ทั้งนี้โรงงานผลิตชิ้นส่วนที่เป็น SME จะอยู่ใน 1st Tier บางส่วน แต่ ผู้ประกอบการ SME จะเป็นส่วนใหญ่ของ 2nd Tier และ 3rd Tier โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2nd Tier และ 3rd Tier (ซึ่งผู้ผลิตในกลุ่มนี้ อาจถูกจัดให้อยู่ใน 1st Tier ได้เช่นกันในบางผลิตภัณฑ์) ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการคนไทยและเป็น SMEs โดยที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2nd Tier และ 3rd Tier ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนหลักแต่จะเป็นชิ้นส่วนในลักษณะอุปกรณ์ตกแต่งเป็นหลัก เช่น กระจกหูช้าง เป็นต้น

ย 
ย 
ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด