หน้าแรก
ย > อุตสาหกรรม > โลจิสติกส์
ภาพรวม
การค้า
สาระสำคัญ
สภาวะโดยรวม
สภานภาพ
ห่วงโซ่อุปทาน
การจ้างงาน
การแข่งขัน
ปัญหา
เปรียบเทียบข้อมูล
อ้างอิง

ย  ย  ย  ย  ย ในที่นี้ ขอเน้นถึงระบบโลจิสติกส์ทางบกเป็นหลัก โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับไทย ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพม่า

ย จากที่กล่าวมาแล้ว ธนาคารโลกได้ทำการศึกษาและจัดทำดัชนีโลจิสติกส์และตัวชี้วัด 6 (Logistic Performance Index : LPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยนำปัจจัยที่นำมาเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญได้แก่ พิธีการศุลกากร โครงสร้างพื้นฐาน การส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขีดความสามารถการให้บริการโลจิสติกส์ การติดตามสถานการณ์ส่งสินค้า (Tracking & Tracing) ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ และการส่งมอบตรงเวลา (Timeliness)

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย เมื่อทำการวิเคราะห์ศักยภาพเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ในปี 2553 (กำหนดให้สิงคโปร์เป็น Benchmark ของการพัฒนาศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ ) ดังตาราง ที่ 1 และ 2 พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่ศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์สูงที่สุด โดยคะแนน LPI คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 99.2 ของเยอรมัน (อันดับ 1 ของโลก ประจำปี 2553) เนื่องมาจากสิงคโปร์มีศักยภาพทางด้านพิธีการศุลกากรเป็นอันดับ 2 ของโลก มีศักยภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการค้าและการขนส่งเป็นอันดับ 4 ของโลก มีศักยภาพทางด้านต้นทุนค่าขนส่งที่สามารถแข่งขันได้ เป็นอันดับ 1 ของโลก มีศักยภาพทางด้านขีดความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส์เป็นอันดับ 6 ของโลก มีศักยภาพทางด้านความสามารถในการตรวจสอบและค้นหาสินค้าต่างๆเป็นอันดับ 6 ของโลก และมีศักยภาพทางด้านความสามารถในการขนส่งให้ถึงจุดหมายภายใต้เวลาที่กำหนด เป็นอันดับ 14 ของโลก ยังผลให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศอันดับต้นๆของโลกไปโดยปริยาย ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและไทยนั้น ถือว่ามีศักยภาพในระดับใกล้เคียงกัน คือ เป็นอันดับที่ 29 และ 35 ของโลกตามลำดับ โดยจุดที่ทำให้ไทยเสียเปรียบทางด้านโลจิสติกส์ต่อมาเลเซีย คือ การกำหนดต้นทุนที่แข่งขันได้ กล่าวคือ ไทยมีความสามารถในการกำหนดต้นทุนที่แข่งขันได้เพียงอันดับที่ 30 ของโลก ในขณะที่มาเลเซียนั้นมีศักยภาพอย่าง โดยเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจากมาเลเซียมีระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเป็นอันดับต้นของโลก ทั้งการก่อสร้างถนนขนส่งทางบก ระบบการขนส่งทางราง ทางน้ำและทางอากาศ

ย 

ตารางที่ 1 แสดง Logistic Performance Index : LPI ของกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2553

ประเทศ อันดับ คะแนน ร้อยละของ World Highest performer ร้อยละของ Asean Highest performer
สิงคโปร์ 2 4.09 99.2 100.0
มาเลเซีย 29 3.44 78.4 84.1
ไทย 35 3.29 73.6 80.4
ฟิลิปปินส์ 44 3.14 68.8 76.8
เวียดนาม 53 2.96 63.1 72.4
อินโดนีเซีย 75 2.76 56.5 67.5
ลาว 118 2.46 47.0 60.1
กัมพูชา 129 2.37 44.0 57.9
พม่า 133 2.33 42.7 57.0

ย 

ตารางที่ 2 แสดง Logistic Performance Index : LPI แบ่งตาม 6 ปัจจัยสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน ปี 2553

ย 

ประเทศ LPI Custom Infrastructure International shipment Logistics quality and competence Tracking and tracing Timeliness
อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ
สิงคโปร์ 2 2 4 1 6 6 14
มาเลเซีย 29 36 28 13 31 41 37
ไทย 35 39 36 30 39 37 48
ฟิลิปปินส์ 44 54 64 20 47 44 42
เวียดนาม 53 53 66 58 51 55 76
อินโดเนียเซีย 75 72 69 80 92 80 69
ลาว 118 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
กัมพูชา 129 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
พม่า 133 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ

ย 

ย 

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด