หน้าแรก
ย > ข้อมูลโครงการ > Service Desk

เครือข่ายหน่วยงานให้บริการSMEsย  (Service Desk)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการเครือข่าย ASEAN SME Service Desk ซึ่งทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2553 โ€“ 2556 ได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้วจำนวน 13 แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ย 

1.ย ย ย ย ย ย  สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.ย ย ย ย ย ย  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

3.ย ย ย ย ย ย  ฝ่ายวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม

4.ย ย ย ย ย ย  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

5.ย ย ย ย ย ย  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

6.ย ย ย ย ย ย  สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.ย ย ย ย ย ย  สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

8.ย ย ย ย ย ย  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

9.ย ย ย ย ย ย  สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10.ย ย ย  หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

11.ย ย ย  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

12.ย ย ย  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13.ย ย ย  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ย 

รวมถึงได้จัดตั้งหน่วยบริการยังต่างประเทศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ประเทศพม่า

1.ย ย ย ย ย ย  Department of Trade Promotion, Ministry of Commerce

Building 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar

ประเทศลาว

2.ย ย ย ย ย ย  Department of SME Promotion, Ministry of Industry and Commerce

Nong Bone Rd, Xaysettha District, Ban Fai Area, Vientiane Capital, Lao PDR

ย 

โดยสามารถติดต่อผ่านหน่วยประสานงานกลาง เพื่อประสานต่อยังหน่วยบริการต่างๆ ได้ที่

ย 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17,18,20,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 1301 โทรสาร 0-2273-8850

http://www.sme.go.th

ย 

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยร่วมหลัก)

ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2697

E-mail : scpark@kku.ac.th